Công cụ dụng cụ tiếng anh là gì

Kế toán – Kiểm toán thù là một trong trong những ngành mong muốn tuyển dụng cao nhất hiện thời, tuy nhiên yên cầu tuyển dụng ngành này của các đơn vị, tập đoàn lớn béo cũng tương đối khắt khe với giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán là một trong trong số những năng lực cần nhưng mà các bạn ứng cử viên buộc phải nắm rõ nếu muốn làm việc với thăng tiến vào môi trường thiên nhiên hội nhập quốc tế.


*

Tổng hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, mni-alive.com sẽ tổng hòa hợp 100 thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán theo bảng vần âm, hy vọng sẽ giúp đỡ chúng ta học từ vựng chuyên ngành một bí quyết gồm hệ thống rộng.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Chi tiêu yêu cầu trả Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người phân phối Assets /’æsets/: Tài sản Advances lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: bạn lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng phẳng phiu kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: chế tạo cơ bạn dạng Cash /kæʃ/: Tiền mặt Cash in hand: Tiền phương diện trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền đã đưa Check và take over: sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Construction in progress: túi tiền tạo ra cơ bạn dạng dsinh sống dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản giữ hễ và chi tiêu nđính thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: túi tiền chờ kết gửi Deferred revenue: Người thiết lập trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity & funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách chi tiêu hoạt động tài chủ yếu Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: túi tiền bất thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng Financials /fai’nænʃəls/: Tài thiết yếu Financial ratgame ios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định Fixed asphối costs: Nguyên giá gia tài cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General và administrative sầu expenses: Ngân sách thống trị doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng gửi đi cung cấp Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính Intangible fixed asmix costs: Nguyên giá bán gia sản cố định và thắt chặt vô hình dung Instruments & tools: Công cố gắng, điều khoản trong kho Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội cỗ Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển Itemize /’aitemaiz/: mnghỉ ngơi tiểu khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chủ yếu Leased fixed asmix costs: Ngulặng giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài thiết yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ phải trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm dài hạn Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết quỹ, cam kết cược lâu năm Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khoán thù dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư chi tiêu lâu dài Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận từ chuyển động SXKD Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu giữ cồn không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác Other receivables: Các khoản cần thu không giống Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác Owners’ equity: Nguồn vốn nhà ssinh sống hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài thiết yếu Purchased goods in transit: Hàng download sẽ đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản đề xuất thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu, vật liệu tồn kho Receivables from customers: Phải thu của công ty Reserve sầu fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Chi tiêu bán hàng Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn sale Short-term security investments: Đầu tứ bệnh khân oán ngắn hạn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes và other payables to lớn the State budget: Thuế cùng các khoản yêu cầu nộp bên nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng gia tài Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn chi phí Trade creditors: Phải trả cho những người bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán phổ cập duy nhất, tiếp tục được áp dụng trong công việc. Nếu bạn muốn được giảng dạy một cách chuyên nghiệp về các kỹ năng giờ anh Giao hàng cho quá trình, hãy đăng ký theo liên kết sau nhằm nhận support trong suốt lộ trình học tiếng anh dành cho những người đi làm việc nhé: mni-alive.com/dang-ky-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *