Flying colors là gì

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thịnh hành, bài xích số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính trả. Xin mời quý vị quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách nát.

Bạn đang xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học kinh nghiệm lúc này, nhị thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the over of the school year. All students work hard, they study day & night lớn pass exams either khổng lồ be promoted to lớn a higher cấp độ or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến hết niên học tập. Học sinh, sinc viên học tập chịu khó, họ học tập sớm hôm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn, hoặc tốt nghiệp ngôi trường học của mình. Họ biết là họ cần có căn bản để sửa soạn đến bước tới vào cuộc sống.

MIKE: Mai Lan, my frikết thúc Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, chúng ta của tớ, anh Bill, sẽ xuống ý thức lắm. Thực là bất thường. Thường Khi anh ta chưa hẳn là người điều đó.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy and energetic. Do you know what happened khổng lồ him?Anh là người luôn luôn hăng hái, hân hoan, đầy tích điện. Anh bao gồm biết tất cả vấn đề gì xẩy ra mang đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math demo, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài toán thù, không hẳn thi hay mà là thi cá nguyệt, một trong những phần điểm béo Lúc tính điểm vừa đủ cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi cấp thiết tưởng tượng Bill thi rớt một bài thi quan trọng đặc biệt. Anh ta luôn luôn tốt trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the demo because he didn’t read the questions carefully and his answers were not to lớn the point.

Bill hợp lý. Anh có tác dụng lỗi bài bác thi bởi không gọi kỹ câu hỏi yêu cầu hầu như câu trả lời của anh ý bất ổn đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have sầu another chance?Thực là không mong muốn. Anh tất cả cơ hội làm sao khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì ko. Nhưng luôn luôn luôn luôn còn thời điểm không giống về sau.

MAI LAN: So what can you bởi vì to cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help to lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm sao sẽ giúp đỡ anh ta lên tinh thần? Cái gì đang qua là sẽ qua. Buồn cũng ko ích gì. Anh gật đầu đồng ý không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time khổng lồ get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told hyên to stop crying over spilled milk.

Xem thêm: 12 Bí Quyết: Cách Chế Biến Nấm Sò Trắng Ngon Nhất, Cách Làm Nấm Sò Xào Đơn Giản Nhưng Siêu Bắt Cơm

Tôi chấp nhận là ko bổ ích gì. Nhưng Bill nên một thời hạn nhằm cố chiến thắng được sự thất vọng của anh. Anh thuyệt vọng cùng với bao gồm anh. Tôi sẽ bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What bởi you mean?Anh tất cả ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means lớn be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Có nghĩa là bi ai lòng vì một việc đang xảy ra mà lại ko biến đổi được nữa. Việc sẽ rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it baông chồng, right?Khi sữa đổ xuống rồi, không đem lại được, bắt buộc không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vì is to lớn study seriously and be prepared for the next.Thế đó. Anh ta bắt buộc đổi thay Việc này. Việc anh làm được là học tập nghiêm chỉnh với chuẩn bị cho kỳ thi cho tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened to lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive sầu piece of silk & tried khổng lồ make a dress.Mike. cthị trấn này làm cho tôi nghĩ về mang đến một chuyện xảy ra mang lại chính tôi các năm ngoái trên đây. Một hôm tôi download một khúc lụa vô cùng đắt với thế may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly and ruined the entire piece, right?Tôi đoán thù được câu chuyện còn lại rồi. Cô cắt không đúng với hư hết miếng lụa, đề xuất không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not khổng lồ cry over spilled milk and start saving to try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi bi thảm lắm. Má tôi bảo tôi chớ bao gồm cry over spilled milk. Cthị trấn đã rồi, ban đầu nhằm dành chi phí cùng có tác dụng lại.

MIKE: Just like you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get back on track.Cũng như cô, Bill đang thoát ra khỏi cơn xuống lòng tin cùng trở lại nhỏng xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không đầu hàng, ko làm cho lỗi như thế nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a chạy thử. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn là lần thi sau Bill vẫn cẩn trọng. Anh vẫn thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta sẽ thi đỗ “with flying colors” tức thị đỗ dễ dàng, xuất sắc.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared khổng lồ pass the next thử nghiệm with flying colors.Tôi đân oán kiên cố anh ta sẽ như thế. Hy vọng bây giờ anh đang quên chuyện vẫn rồi và chuẩn bị thi đậu kỳ cho tới thuận tiện, xuất dung nhan.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty condemo, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết ko, nếu như cô ghi danh dự cuộc thi vẻ đẹp thì cô xứng danh một bí quyết xuất dung nhan.

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng bao gồm nói giỡn!

Hôm ni bọn họ vừa học nhì thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức thị THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK tức thị THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp gỡ lại quí vị vào bài học cho tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *