Nhập học tiếng anh là gì

Nhập học tập tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày tựu ngôi trường của sinh viên Khi trúng tuyển chọn vào các trường đại học trải qua trực tiếp hay trực tuyến.

Bạn đang xem: Nhập học tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Ngày nhập học giờ đồng hồ anh là gì

Nhập học tập giờ đồng hồ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học tập được trường thông tin trước mang đến sinh viên Khi nhập học tập.


*

Khi học sinh được trúng tuyển vào những ngôi trường học viên hoài vọng. Các ngôi trường đại gọc đang chuyển giấy báo trúng tuyển chọn với ngày nhập học tập đến học viên.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng từ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cung cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Bộ giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Bộ môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm bộ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào chế tác.

Pass /pæs /: Điểm trung bình.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm hơi.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Xem thêm: Tiểu Sử Hoàng Yến Chibi Hoàng Yến Sinh Năm Bao Nhiêu, Hoàng Yến Chibi

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhì sinc.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học viên nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học tập.

Một số mẫu mã câu giờ Anh về nhập học tập.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 và 2006.

Do kỹ năng tiếp cận giáo dục tăng lên, Xác Suất nhập học tập tăng gấp rất nhiều lần từ năm 1996 cho năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university cấp độ increased by 51% from 2002 to 2015.

Tỷ lệ nhập học những lớp giờ đồng hồ Trung sinh sống cấp ĐH đã tiếp tục tăng 51% từ năm 2002 đến năm 2015.

Bài viết nhập họctiếng Anh là gì đượctổng phù hợp bởi thầy giáo trung chổ chính giữa giờ Anh mni-alive.com.