Propagate Là Gì

*nước ngoài cồn từ
 nhân như thể (cây, động vật...)
 phổ cập rộng rãi, truyền tay (quan điểm, tín ngưỡng..)
 lớn propagate news
 lan truyền thông tin, loan tin
 (đồ gia dụng lý) truyền (âm thanh, ánh sáng...)
 to lớn propagate heast
 truyền tải nhiệt
 truyền (căn bệnh...)
 propagate vibrations through rock
 truyền đa số chấn rượu cồn qua vách đá
*nội hễ từ
 tạo nên, từ sinch sôi nảy nsinh sống (cây)
 plants propagate rapidly
 cây sinh sôi nảy nsinh hoạt nhanh
propagate▸ verb1an easy plant to lớn propagate: BREED, grow, cultivate.

Bạn đang xem: Propagate là gì

quý khách đang xem: Propagate là gì

2these shrubs propagate easily: REPRODUCE, multiply, proliferate, increase, spread, self-seed, self-sow.3they propagated sociadanh mục ideas: SPREAD, disseminate, communicate, make known, promulgate, circulate, broadcast, publicize, proclaim, preach, promote; poetic/literary bruit abroad.* ngoại động từ - truyền kiểu như, nhân giống (cây, trúc...); truyền (bệnh dịch...) - để lại (đức tính... từ bỏ vậy hệ này thanh lịch thế hệ khác) - lan tỏa, lan truyền to propagate news ~ lan truyền tin tức loan tin - (vật dụng lý) truyền (âm tkhô nóng, ánh sáng...) to lớn propagate heast ~ truyền nhiệt* nội hễ từ - tạo, sinc sôi nảy nnghỉ ngơi rabbits propagate rapidly ~ thỏ sinc sôi nảy nngơi nghỉ nhanhpropagate■ verb 1》 breed by natural processes from the parent stock. ⁃ cause to lớn increase in number or amount. 2》 promote (an idea, knowledge, etc.) widely. 3》 transmit or be transmitted in a particular direction. Derivativespropagationnoun propagativeadjective sầu OriginME: from L. propagat-, propagare "multiply from layers or shoots"; related khổng lồ propago "young shoot" (from a base meaning "fix"). verb1. transmit from one generation khổng lồ the next- propagate these characteristics• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: pass on• Verb Frames:- Somebody ----s something- Somebody toàn thân ----s something to somebody2. travel through the air- sound & light propagate in this medium• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: travel , go , move sầu , locomote• Verb Frames:- Something ----s3.

Xem thêm: Cách Nấu Bún Măng Vịt "Ngon Như Ngoài Tiệm", Trổ Tài Nấu Bún Măng Vịt Chinh Phục Cả Nhà

transmit- propagate sound or light through air• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: transmit , transfer , transport , channel , channelize , channelise• Verb Frames:- Something ----s something4. become distributed or widespread- the infection spread- Optimism spread ahy vọng the population • Syn: spread• Derivationally related forms: spread (for: spread ) Hypernyms: move Hyponyms: catch• Verb Frames:- Something ----s5. transmit or cause to broaden or spread- This great civilization was propagated throughout the land• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: spread , distribute• Verb Frames:- Somebody ----s something- Something ----s something6. cause to become widely known- spread information- circulate a rumor- broadcast the news • Syn:circulate , circularize , circularise , distribute , disseminate , broadcast , spread , diffuse , disperse , pass around• Derivationally related forms:dispersive sầu (for: disperse ), dispersion (for: disperse ), dispersal (for: disperse ), diffusive (for: diffuse ), diffusion (for: diffuse ), spread (for: spread ), spreading (for: spread ), broadcast (for: broadcast ), propagation , propagator , disseminative (for: disseminate ), dissemination (for: disseminate ), disseminator (for: disseminate ), circular (for: circularise ), circulation (for: circulate ) Hypernyms: publicize , publicise , air , bare Hyponyms:podcast , sow , popularize , popularise , vulgarize , vulgarise , generalize , generalise , carry , run• Verb Group: go around , spread , circulate • Cause: go around , spread , circulate• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something7. cause to propagate, as by grafting or layering• Derivationally related forms: propagative , propagation , propagator• Topics: plant , flora , plant life • Hypernyms: process , treat Hyponyms: inoculate• Verb Frames:- Somebody ----s something8. multiply sexually or asexually• Derivationally related forms: propagative sầu , propagation• Topics: biology , biological science • Hypernyms: reproduce , procreate , multiply Hyponyms: vegetate• Verb Frames:- Something ----s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *