Rift là gì

a serious disagreement that separates two people who have been friends & stops their friendship continuing:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ mni-alive.com.

Bạn đang xem: Rift là gì

Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.

Xem thêm: Cách Chế Biến Mắm Cá Lóc - Mắm Cá Lóc Đồng U Minh Cà Mau, Thơm Ngon


He points out that it " remains one of the most violent và corrupt countries in the world ", with " deep rifts of incomprehension between our many communities " (p. xi).
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của các biên tập viên mni-alive.com mni-alive.com hoặc của mni-alive.com University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
Scarcely less deep are the rifts on important matters such as economic, social & environmental legislation, khổng lồ name but a few areas.
I speak of the worsening divides of all types, the erosion of social cohesion & the widening rifts between societies.
Nowadays, the press is interested in disputes, rifts, sensations, scandals affecting individuals và not much else.
All the rifts, or nearly all the rifts, between divergent types and moods và interests are concealed.
Please pray that these workshops really inspire and excite church leaders & that they also go someway towards healing the rifts in the church.
*

to lớn be in or get into a difficult situation in which you are in danger of being criticized or punished

Về Việc này
*

*

*

Thêm công dụng bổ ích của mni-alive.com mni-alive.com vào trang mạng của khách hàng sử dụng phầm mềm khung tra cứu tìm miễn phí tổn của công ty chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ bỏ điển của chúng tôi tức thì từ bây giờ và chắc chắn rằng rằng các bạn không bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ 1 đợt tiếp nhữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mni-alive.com English mni-alive.com University Press Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *