SCREEN NAME LÀ GÌ

A descriptive sầu or user-friendly label for a control or object, displayed on the screen. The display name may differ from the internal name.

Bạn đang xem: Screen name là gì


Tuy nhiên Windows Explorer vẫn hiển thị một thương hiệu hiển thị khác biệt cho mỗi tlỗi mục kia, tùy nằm trong vào ngữ điệu đã lựa chọn.
In addition to translation, the display name of the folder might change depending on owner of the folder.
(Proverbs 10:6, footnote) This indicates that the wicked person usually receives from others what he displays, namely hostility.
You can allow members to post with a display name or require that each thành mni-alive.comên be linked to their Google protệp tin.
quý khách rất có thể có thể chấp nhận được những thành mni-alive.comên đăng bằng tên hiển thị hoặc những hiểu biết mỗi thành mni-alive.comên nên link với làm hồ sơ của họ bên trên Google bởi các bước sau:
Custom URLs are assigned to lớn qualifying channels và can be based on your current display name, your legacy username or your linked, verified website domain.
URL tùy chỉnh cấu hình được gán cho các kênh đầy đủ điều kiện và hoàn toàn có thể dựa vào tên hiển thị hiện thời, tên người tiêu dùng cũ hoặc miền website được liên kết với xác minch của doanh nghiệp.
To use this macro, replace file_display_name with the display name of the creative sầu asmix, as it"s shown in Ad Manager when you mni-alive.comew the creative sầu details.
Để sử dụng macro này, hãy sửa chữa file_display_name bằng tên hiển thị của văn bản quảng bá, như được hiển thị trong Ad Manager khi bạn coi biết tin chi tiết về quảng bá.
Remember: The name that you enter as your business display name will be used as your Merchant Center trương mục name, và users will see this name across Google.
Lưu ý: Tên tài khoản Merchant Center của các bạn sẽ theo tên mà lại bạn nhập làm tên hiển thị của doanh nghiệp, và người dùng vẫn thấy tên này bên trên Google.
In such a case, the name displayed in the Marketplace for your parent protệp tin is the "Network display name" as phối under Admin Global settings <& then> Network settings.
Trong trường thích hợp này, thương hiệu hiển thị mang đến làm hồ sơ gốc của khách hàng trong Thị trường là "Tên hiển thị của mạng" như đang đặt vào mục Quản trị Cài đặt thông thường Cài đặt mạng.
You can choose a custom URL based on your display name, your YouTube username, any current vanity URLs that you have or the name of your linked trang web (all subject to availability).
quý khách rất có thể chọn URL thiết lập dựa vào tên hiển thị, tên người dùng YouTube, URL rút gọn gàng hiện giờ của doanh nghiệp hoặc tên trang web mà chúng ta đang liên kết (còn tùy coi URL đó có sẵn cho mình cần sử dụng xuất xắc không).

Xem thêm: Món Cá Nướng Giấy Bạc Và Cách Ướp Cá Ngon Tuyệt


In 2005, Arizona State University opened a 250,000 square foot facility dedicated lớn flexible display research named the ASU Flexible Display Center (FDC).
Năm 2005, Đại học tập bang Arizona vẫn mở một đại lý foot vuông 250.000 giành cho nghiên cứu và phân tích màn hình linh hoạt Trung trung tâm hiển thị linh hoạt ASU (FDC).
It displays the names of the thousands of mni-alive.comctims using a beautiful concept called " meaningful adjacency. "
Tượng đài in thương hiệu của hàng chục ngàn nàn nhân áp dụng một khái niệm giỏi đẹp được điện thoại tư vấn là " Sự gần cạnh ý nghĩa ".
The monument contains blue plaques displaying the names of each person killed in all three incidents.
It displays the names of the thousands of mni-alive.comctims using a beautiful concept called "meaningful adjacency."
Tượng đài in tên của hàng nđần nàn nhân sử dụng một khái niệm tốt rất đẹp được hotline là "Sự gần kề ý nghĩa".
Explorer: Timing Category displays the name you’ve sầu associated with a specific load time you’re tracking.
Trình xét nghiệm phá: Danh mục thời hạn hiển thị tên bạn đang kết hợp với thời hạn cài rõ ràng mà bạn đang theo dõi và quan sát.
Jehovah’s Witnesses feel that pleasing God requires far more than displaying his name inside a building.
Nhân Chứng Giê-hô-va ý thức rằng mong Đức Chúa Ttránh vui mừng, họ cần làm nhiều hơn là chỉ nhằm danh Ngài trong một tòa đơn vị.
An affected experiment"s targeting configuration in Optimize will no longer display the names or statuses of the targeted Google Ads entities.
Cấu hình nhắm kim chỉ nam của một thí nghiệm bị tác động vào Tối ưu hóa vẫn không còn hiển thị tên hoặc trạng thái của các thực thể Google Ads được nhắm kim chỉ nam.
Partner grants khổng lồ Google the right to lớn display to lớn any User whose associated cookie ID is part of Partner"s User Lists: (i) that the User"s associated cookie ID is on at least one of Partner"s User Lists; and (ii) the applicable Partner"s tên miền or display name.
Đối tác cấp cho Google quyền hiển thị cho tới ngẫu nhiên Người dùng làm sao bao gồm ID cookie liên kết phía bên trong Danh sách người tiêu dùng của Đối tác: (i) ID cookie links của Người dùng bên trong tối thiểu một trong số Danh sách người tiêu dùng của Đối tác; cùng (ii) miền hoặc tên hiển thị phù hợp của Đối tác.
Follow this example khổng lồ phối up a mni-alive.comew filter that displays tên miền names in your reports when you have cross tên miền measurement set up.
Thực hiện theo ví dụ này để cấu hình thiết lập cỗ thanh lọc chính sách coi hiển thị tên miền trong các report của công ty khi chúng ta đã tùy chỉnh theo dõi tên miền chéo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *