SORT OUT LÀ GÌ

sort out sth – sort sth out: giải quyết; dàn xếp

The Irish star revealed that she went lớn a psychiatrist lớn sort out her problems.Ngôi sao bạn Ái Nhĩ Lan bật mý rằng cô ấy đi khám chưng sĩ khoa tâm thần để giải quyết và xử lý những sự việc của bản thân.the role of the United Nations in sorting out international disputesphương châm của Liên Hiệp Quốc vào Việc điều đình những toắt chấp quốc tế

get it sorted out: xử lý vấn đề

I"ll be glad when we"ve sầu got everything sorted out.Tôi đã thấy vui Lúc chúng ta giải quyết được hồ hết lắp thêm.

Bạn đang xem: Sort out là gì

quý khách hàng đã xem: " Sort It Out Là Gì ? Sort Out Là Gì

sort yourself out/sort out your life: xử lý những vụ việc của mình

Fergie should be left in peace to lớn sort out her life. She"s had enough drama lately.Fergie cần được yên thân để xử lý những vụ việc của mình. Gần phía trên cô ấy Chịu đựng đủ rồi.You"ve got khổng lồ try and stop drinking and sort yourself out.Anh buộc phải thế quăng quật rượu cùng xử lý các vấn đề của mình.

sort itself out: đâu lại vào đấy

Don"t worry. I"m sure it"ll all sort itself out in the end.Đừng lo. Tôi tin chắc rằng cuối cùng hầu như lắp thêm vẫn đâu lại vào đấy.

sort out sth – sort sth out: bố trí lại; thu dọn

Ally wanted me to lớn help her sort out the house.Ally muốn tôi giúp cô ấy bố trí lại chiến thắng.We need to lớn sort out our camping gear before we go away on holiday.Chúng ta buộc phải thu xếp lại đồ gia dụng gặm trại của bản thân trước lúc đi nghỉ ngơi.Beaverbrook has until November 9 to lớn sort out his financial affairs.Tính đến ngày 9 tháng mười một Beaverbrook nên sắp xếp lại quá trình tài thiết yếu của anh ấy.

abstain from doing sth: kiêng làm việc gì

For a whole month, Muslims abstain from eating and drinking during daylight hours.Trong cả một mon, những tín vật dụng Hồi giáo kiêng nạp năng lượng và uống cả ngày.

accord with sth: khớp với; trùng khớp với; phù hòa hợp với

Her evidence accorded with that of the other witnesses.Bằng chứng của cô ấy khớp cùng với dẫn chứng cơ của những nhân hội chứng khác.This view would seem to lớn accord with Marx"s own theories on the subjectQuan điểm đó có vẻ phù hợp với đạo giáo riêng biệt của Marx về sự việc này

made-up: lỗi cấu; bịa đặt

All she says is an entirely made-up story.Tất cả phần lớn gì cô ta nói hầu như là đơm đặt từ đầu mang lại cuối.

mark sb/sth down (mark down sb/sth): mang đến điểm thấp

Miss Perkovich marked me down three points for beginning a sentence with "but".Cô Perkovich mang đến tôi tía điểm bởi vì đặt "but" sinh sống đầu câu.

Xem thêm:

mark sth up (mark up sth): lưu lại cho biết là sẽ lựa chọn, đang xử lý xong

It was Lawrie"s job to collect the rents and mark them up in the book.Công câu hỏi của Lawrie là lượm lặt chi phí thuê đơn vị với lưu lại trong sổ sách.All vehicles were carefully tested, then old cars were marked up for late repair.Tất cả các đời xe đa số được đánh giá tinh tế, rồi mấy cái xe cộ hơi cũ được ghi lại nhằm tiếp nối đem ra sửa.

mark up sth (mark sth up): hiệu chỉnh; hiệu đính

Text must be checked & marked up for corrections.Cần cần kiểm soát với hiệu chỉnh chữ nghĩa cho đúng.

marry out of: kết thân với người ngoại đạo; thành hôn với người ở trong tầng lớp khác

The film centres on a clever young man who marries out of his working-class background.Sở phyên ổn luân phiên quanh đề tài một phái mạnh trai tthấp hợp lý kết giao với cùng một phụ phụ nữ không nằm trong tầng lớp lao hễ nhỏng bản thân.

marry up (marry up sth/ marry sth up): kết hợp; liên kết; kết nối

The two halves can then be trimmed and married up.Sau kia có thể gọt giũa với kết hợp nhị nửa này với nhau.

meet with sb: tất cả cuộc họp với; họp với

Buchanan will meet with his advisers on Thursday to decide on his next course of action.Buchanan đã họp cùng với các vậy vấn của mình vào ngày vật dụng năm nhằm quyết định phương hướng hành vi tiếp đây.

moông chồng sth up (moông xã up sth): lập mô hình; dựng mô hình

I showed them a sample I had mocked up from the kind of book they had made.Tôi chỉ mang đến chúng ta một chủng loại vì tôi tế bào phỏng theo một số loại sách mà họ đang làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *